Achtergrond

Op 9 juni 2000 vond in Hotel De Wolfsberg te Groesbeek een bijeenkomst plaats met eigenaren, beheerders en overheidsinstanties over het idee van een grensoverschrijdend natuurpark in de regio tussen Nijmegen en Kleve. Het initiatief voor deze workshop was afk omstig van een groepje enthousiaste, betrokken en deskundige natuurliefh ebbers die in hun vrije tijd, sommige al tientallen jaren, actief waren met veldonderzoek in de bossen op de stuwwal. Naar hun overtuiging zou het bosgebied veel aan natuurwaarden kunnen winnen door een betere samenwerking tussen de eigenaren. Gemeenschappelijk bosbeheer zou meer ruimte kunnen bieden voor het realiseren van ecologische doelstellingen. En daarin zou ook het groot wild een plaats moeten krijgen. In de workshop brachten ze deze ideeën voor het eerst naar buiten. De reacties waren voorzichtig positief. De kiem was gelegd.

In een themanummer van tijdschrift De Nieuwe Wildernis (2001, jaargang 6, nr 21-22) werd het idee van een aaneengesloten natuurgebied verder onderbouwd. De initiatiefgroep vatt e daarna het plan op om een visie op het Ketelwald te formuleren, waarmee niet alleen de basis gelegd zou worden voor concrete projecten, maar waarin een aantal van die projecten concreet beschreven zou worden. Tegelijkertijd liep het project “Actie Groene Band – Natuur zonder grenzen in Europa” van NABU en Natuurmonumenten. Doel daarvan was om de natuurgebieden aan beide zijden van de grens te inventariseren en natuurbeschermers aan beide zijden van de grens met elkaar in contact te brengen ten behoeve van toekomstige grensoverschrijdende natuurprojecten.

Het contact met NABU en Natuurmonumenten, en later met Forstamt Kleve, resulteerde in een projectaanvraag bij de Euregio Rijn-Waal, de deelstaat Nordrhein-Westf alen en de provincies Gelderland en Limburg. In 2004 werd de aanvraag van het project ‘Ketelwald – Natuur over grenzen heen’ door alle partijen gehonoreerd en kon in de periode tot eind 2007 een zestal deelprojecten worden uitgevoerd.

Financiering

Het project is financieel mogelijk gemaakt dankzij medefinanciering door het EU-programma INTERREG IIIA van de Euregio Rijn-Waal, het Ministerie van Economische Zaken van de deelstaat Nordrhein-Westfalen en de Nederlandse provincies Gelderland en Limburg.