Januari 2008. Het Ketelwald groeit weer aaneen

Inrichting van een ecologische verbindingszone Sint-Jansberg - Reichswald

U staat hier vlakbij de grens tussen Nederland en Duitsland. Het is ook de grens tussen twee bosgebieden, de Sint-Jansberg en het Reichswald. Natuurmonumenten richt hier op voormalige landbouwgrond een ecologische verbindingszone in. Daarmee wordt de aansluiting tussen de Sint-Jansberg en het Reichswald in een keer verbreed van 200 naar 500 meter. Een betere aansluiting betekent dat planten en dieren gemakkelijker van het ene in het andere gebied kunnen komen.

Robuuste verbindingen

De verbindingszone maakt deel uit van de Robuuste verbinding Schinveld-Mook die in de komende jaren wordt gerealiseerd. Robuuste verbindingen gaan grote natuurgebieden met elkaar verbinden. Een betere samenhang tussen natuurgebieden is nodig voor het behoud van de biodiversiteit, zeker met klimaatsveranderingen op komst. In kleine, geÔsoleerde natuurgebieden zijn planten- en diersoorten kwetsbaar voor uitsterving. Via robuuste verbindingen worden nieuwe leefgebieden bereikbaar of worden te kleine leefgebieden met elkaar verbonden. Ook ontstaat een beter leefgebied voor grote zoogdieren die natuurlijk trekgedrag vertonen.

De Robuuste verbinding Schinveld-Mook loopt vanaf de bossen bij Schinveld in Zuid-Limburg noordwaarts door het Nederlands-Duitse grensgebied naar de bossen op de stuwwal bij Nijmegen en Kleef. Ook verder noordwaarts naar de Veluwe, en uiteindelijk naar de Oostvaardersplassen, worden robuuste verbindingen aangelegd. Zo moet een samenhangend netwerk ontstaan waar in de toekomst zelfs edelherten en andere grote zoogdieren gebruik van kunnen maken. Ook andere dieren zoals vlinders, amfibieŽn, reptielen en kevers zullen zich op deze 'ecologische snelwegen' begeven.

Inrichtingsplan

Op de kaart hiernaast is aangegeven hoe de verbindingszone wordt ingericht. De zone, met een oppervlakte van 20 hectare, zal bestaan uit kruidenrijk grasland en struweel. In 2007 is op de braakliggende landbouwgrond een gras-klavermengsel ingezaaid. Hieruit zal zich geleidelijk een kruidenrijk grasland ontwikkelen. Om te voorkomen dat het grasland verruigt met opslag van bomen en struiken zullen runderen het gebied begrazen.
Het struweel is gevarieerd en bestaat uit inheemse bomen en struiken. In de plantvakken staat een klein aantal wintereiken en lindes, aangevuld met gebiedseigen soorten als meidoorn, mispel, zoete kers, sleedoorn, hazelaar en wilde kardinaalsmuts. De zone is zo ingericht dat deze ook voor een edelhert aantrekkelijk is.

Download: Voorlichtingsbord (0,9 MB)