Het INTERREG-project bestond uit 6 deelprojecten:

1. Inrichting van een ecologische verbindingszone St. Jansberg – Reichswald

De verbinding tussen het Nederlandse bos en het Duitse Reichswald is maar 200 meter breed. Bovendien vormen de zeer steile bermen van de diep ingesneden weg tussen Grafwegen en Milsbeek een bijna onneembare barrière voor niet-vliegende dieren. Om een betere aansluiting tussen beide bosgebieden mogelijk te maken is iets hogerop een bredere, gelijkvloerse verbinding gemaakt. Op voormalige landbouwgrond zijn bosschages aangeplant en ontstaat een effectieve verbindingszone van 500 m breed. De zone maakt onderdeel uit van de robuuste ecologische verbinding die loopt vanaf de Oostvaardersplassen, via de Veluwe, Ketelwald en Maaswoud naar de Eifel.


2. Ecologische koppeling Koningsven – Reichswald

Aan de zuidrand van het Reichswald ligt het voormalige Koningsven. Door de aanwezige droog-nat gradiënt is de potentiële natuurwaarde hoog. Deze strook is aangesloten op het Reichswald, waarbij het wildraster aan de bosrand ter plekke is verlaagd. Gelijktijdig is het Koningsven omrasterd. Hiermee wordt een eerste aanzet gegeven voor het natuurlijke gedrag van edelherten om naar vochtige grazige voedselgebieden te trekken. Daarnaast is de zuidrand van het Reichswald opgeschoond om de heide, die daar plaatselijk nog fragmentarisch aanwezig is, weer een kans te geven.


3. Observatieplaatsen edelherten

Om wild te kunnen observeren zijn in het Reichswald observatieplaatsen aangelegd. Dit is gebeurd op plaatsen waar in september edelherten burlen. Om de dieren rust te geven vindt ‘bezoekersgeleiding’ plaats en wordt op deze locaties de jacht beëindigd.


4. Verkeerslachtoffers onder wild verminderen

Op de twee doorgaande verkeerswegen door het Reichswald vallen jaarlijks ongeveer 40 slachtoffers onder het groot wild. Met de aanleg van een infrarood waarschuwingssysteem bij een van deze wegen wordt getracht dit aantal, alsmede persoonlijke schade en blikschade aan auto’s te verminderen. De weg is hierbij afgerasterd op een ongeveer 250 m lange ‘oversteekplaats’ na. Daar zijn in verbrede bermen van de weg sensoren geplaatst. Wanneer een dier de weg over wil steken, gaan waarschuwingsborden oplichten, zodat automobilisten hun snelheid kunnen aanpassen.


5. Toekomstvisie Ketelwald – Programma voor het bos tussen Nijmegen en Kleve

Deze publicatie bevat een beschrijving van het Ketelwald en geeft een visie op de toekomst. Ook wordt een aantal vervolgprojecten ten behoeve van natuur, cultuurhistorie en bezoekers beschreven. Zo wordt ook na 2007, wanneer de projecten zijn afgerond, voor continuïteit gezorgd. Voor meer informatie, zie Toekomstvisie in het keuzemenu hiernaast.


6. Monitoring en voorlichting

Om te kunnen beoordelen of de projecten succesvol verlopen heeft monitoring plaatsgevonden. Dit gold vooral voor de herinrichting van de zuidrand van het Reichswald. Behalve de ontwikkeling van de vegetatie zijn ook populatieveranderingen bij bijen, sprinkhanen en reptielen onderzocht. Daarnaast vond gedurende de looptijd van het project voorlichting plaats, via persberichten en de website, maar ook door het geven van lezingen en excursies.