Natuur kent geen grenzen

Zo'n tien jaar geleden heeft een groepje natuurliefhebbers uit het Rijk van Nijmegen het initiatief genomen om het Ketelwaldconcept te ontwikkelen. Door het Nederlands-Duitse bosgebied tussen Nijmegen en Kleef als een geheel te beschouwen, en daar het bosbeheer op af te stemmen, zouden de natuurwaarden van het gebied sterk kunnen toenemen, zo was hun idee. Het initiatief is aangeslagen en heeft in 2004 geresulteerd in het INTERREG-project “Ketelwald – Natuur over grenzen heen”. Daarin hebben enkele grote boseigenaren samen een aantal concrete maatregelen genomen om de biodiversiteit in het gebied te vergroten.

Het INTERREG-project is eind 2007 afgesloten. Maar dat is niet het einde van de samenwerking. Integendeel, het INTERREG-project is eerder te beschouwen als het begin ervan. Er is een groot aantal ideeën voor vervolgprojecten geformuleerd waarvan er momenteel een aantal wordt uitgewerkt. Daarnaast zijn er nog andere iniatiatieven waarin twee of meer boseigenaren op de stuwwal samenwerken.